تعالی سازمانی چیست؟

جهان هیچ گاه ثابت باقی نمی ماند و امروز بیشتر از هر زمان دیگری با سرعت در حال تغییر است. وابستگی های بین سازمان ها، اجتماعات، کشورها و اقتصادها به شکل پیچیده ای در حال تقویت و افزایش است. هر سازمان برای اینکه در چنین محیطی رقابتی باقی بماند، نیاز به نوآوری و بهبود دائمی دارد. اکنون بیشتر از گذشته، سازمان ها باید نیازها و انتظارات ذی نفع های خود را بفهمند، بین شان تعادل برقرار کنند و به شکلی مؤثر آنها را مدیریت کنند.

به گزارش chetor مدل تعالی سازمانی، چارچوبی برای فهم و مدیریت این پیچیدگی است. این مدل عملی و کاربردی را سازمان های پیشرو شکل داده اند تا مشوقی باشد برای پیشرفت مداوم.

مدل تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی به کارکنان اجازه می دهد روابط علّی موجود بین عملکرد سازمان و نتایج به دست آمده را درک کنند. این مدل شامل مجموعه ای از سه عنصر منسجم است:

مفاهیم بنیادی تعالی

مفاهیم بنیادی تعالی، برای رسیدن به تعالی پایدار در هر سازمان، پایه هایی مشخص می کنند. این مفاهیم را می توان به عنوان پایه ای برای توصیف ویژگی های فرهنگ سازمانی متعالی به کار گرفت. همچنین می توان به عنوان زبانی مشترک برای مدیریت رده بالا از آنها استفاده کرد.

در کل ۸ مفهوم بنیادی وجود دارد:

۱- افزودن ارزش برای مشتریان

سازمان های متعالی با فهم نیازها، پیش بینی انتظارات و پاسخ گویی به فرصت  ها، دائماً برای مشتریان ارزش آفرینی می کنند.

۲- ساختن آینده  ای پایدار

سازمان های متعالی با بهبود عملکرد و به طور هم زمان، پیشبرد شرایط اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی درون اجتماعاتی که با آنها در ارتباطند، اثری مثبت بر جهان اطراف شان می گذارند.

۳- توسعه ظرفیت سازمانی

سازمان های متعالی ظرفیت های خود را با مدیریت مؤثرِ تغییر در داخل و خارج از مرزهای سازمانی افزایش می دهند.

۴- کنترل خلاقیت و ابتکار

سازمان های متعالی با مدیریت خلاقیت ذی نفعان خود و از طریق بهبود مداوم و ابتکار سیستماتیک، ارزش افزوده ایجاد می کنند و سطوح عملکرد را بهبود می بخشند.

۵- هدایت با چشم انداز، الهام و انسجام

سازمان های متعالی رهبرانی دارند که آینده را شکل می دهند و آن را محقق می سازند. این افراد به عنوان الگویی برای ارزش ها و اخلاقیات سازمان عمل می کنند.

۶- مدیریت زیرکانه

سازمان های متعالی به شکل گسترده ای به خاطر توانایی خود در شناسایی و پاسخ گویی مؤثر و کارآمد به فرصت ها و تهدیدها، شناخته شده هستند.

۷- جانشین پروری براساس استعداد کارکنان

سازمان های متعالی برای کارکنان خود ارزش قائلند و در محیط خود، فرهنگی از قدرت و اختیار ایجاد می کنند تا دستیابی هم زمان به اهداف سازمانی و فردی میسر شود.

۸- حمایت از نتایج برجسته

سازمان های متعالی به نتایجی برجسته  و پایدار در محیط عملیاتی خود می رسند که پاسخ گوی نیازهای کوتاه مدت و نیز بلندمدت تمام ذی نفعان شان است.

برچسب ها : امداد , تعاون , مشاور , تعالی